Vedtekter

§1. Klubben (Fossefallet) skal arbeide for at medlemmene skal kunne få oppleve fotballsporten positivt gjennom å:

a) Skape engasjement, entusiasme og et positivt miljø omkring Sarpsborg 08 FF.

b) Skape engasjement, entusiasme og en positiv stemning på stadion når Sarpsborg 08s lag spiller kamper.

c) Bidra til Sarpsborg 08s lags sportslige fremgang ved å yte klubb, lag og de enkelte spillere patriotisk, sosial og medmenneskelig støtte til sin sportslige oppgave før, under og etter kampene.

§2. Klubben skal være åpen for alle som innen oppgitt frist betaler kontingent, og ikke har blitt utestengt etter styrevedtak i medhold av vedtektene, slik:

a) Medlemsskap gir rett til: 1. Å møte fram på årsmøter og medlemsmøter. 2.Medlemskort. 3. Å bære klubbens effekter, så som drakt, skjerf, lue og merker som klubben har bestemt utformingen av. 4.Å ta del i alle øvrige fordeler som klubben har for alle sine medlemmer.

b) Styret kan vedta at enkeltpersoner skal utestenges fra medlemsskap i klubben for en nærmere angitt periode av følgende grunner: Har ved klanderverdig oppførsel eller handling brakt Fossefallet eller Sarpsborg 08 i vanry, påført den/dem unødige utgifter eller på annen måte skadet klubben/klubbene.

§3. Fossefallet er en organisatorisk selvstendig og økonomisk uavhengig klubb, generelt og spesielt i forhold til Sarpsborg 08.

Dette skal likevel ikke være til hinder for et forpliktende samarbeid med Sarpsborg 08 på det økonomiske området når det er til fordel for Fossefallet.

§4. Fossefallet skal drives og styres som organ for sine medlemmer etter vanlige demokratiske organisasjonsprinsipper, sunn økonomisk praksis og innenfor norsk lov.

Dette gjelder i særdeleshet i forhold til klubbens midler, hvor styret har et særlig ansvar for de disposisjoner det foretar med klubbens aktiva og passiva, og de forpliktelser som det påtar seg i Fossefallets navn.

§5. Klubbens øverste organ er årsmøtet. Dette innkalles og gjøres sine vedtak:

a) Innkalling skal inneholde: 1. Om det er ordinært eller ekstraordinært. 2. Tid og sted for møtet. 3. Om hva som eventuelt må forevises for å få adgang til møtet som Medlem : 4. Saker som det skal treffes vedtak om

b) Ordinært årsmøte skal avholdes årlig i tiden 2. januar og frem til seriestart NFF. Alle medlemmer kan møte og har stemmerett, med unntak av medlemmer som ikke fyller 15 år kalenderåret. Personlig fremmøte for stemmerett. Årsmøtet er satt når innkallingen er godkjent av de fremmøtte og det er valgt ordstyrer.

c) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 20 prosent av medlemmene med stemmerett krever det skriftlig til Fossefallet, eller ved flertall istyret.

d) Årsmøtet kan fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen og senere innkomne forslag. Benkeforslag kan vedtas dersom flertall av tilstedeværende styremedlemmer og ordstyreren godtar det og etter forutgående avstemning om forslaget skal realitetsbehandles.

e) Årsmøtet skal årlig fatte vedtak om kontingent og velge leder, nestleder, sekretær, kasserer, dugnadsansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer. For 2009 ble leder valgt for to år, mens nestleder valgt for ett år, deretter for to år av gangen. Sekretær, ett styremeldem og ett varamedlem følger leders periode. Ett styremedlem og ett varamedlem følger nestleders periode. Kasserer og dugnadsansvarlig skal alltid velges for ett år av gangen. I tillegg skal det årlig utnevnes valgkomité og revisor. Dessuten kan styret suppleres ved frafall.

f) Årsmøtet skal behandle års rapport og regnskap for forrige år, fremlagt av styret.

g) Årsmøtet skal vedta budsjett for året, basert på inntektsoverslag fra styret.

§6. Mellom årsmøtene er klubbens øverste organ styret.

a) Styret skal være sammensatt av 9 personer inkludert lederen. Vara medlemmer kan også møte.

b) Styret kan fatte vedtak når minst 5 styremedlemmer er tilstede. Lederen avgjør ved stemmelikhet.

c) Styret skal gjennomføre vedtak fattet på årsmøtet og følge opp klare ønsker og preferanser kommet fram på årsmøtet.

d) Styret velger selv hvordan oppgavene skal fordeles og hvor ofte det skal holder møter.

e) Styret skal utarbeide de for årsmøtet vedtektsbestemte dokumenter, så som regnskap, inntektsoverslag, års rapport og budsjettforslag.

f) Styret skal føre referat fra møtene.

g) Styret skal forvalte og disponere klubbens midler og føre medlemsregister.

h) Styret skal innkalle til årsmøte og godkjenne forslag til vedtak som måtte være kommet inn etter at innkallingen er sendt ut.

§7. Mellom styremøtene er klubbens øverste organ Lederen.

Lederen skal:

a) Være klubbens talsmann overfor omverdenen dersom høyere organ ikke har bestemt at et annet styremedlem skal ha denne funksjonen i en avgrenset sak eller en avgrenset periode.

b) Gjennomføre vedtak fra årsmøtet og styret og drive klubben.

c) Innkalle til styremøte når saker av stor betydning for klubben må avgjøres eller han har informasjon av betydning for styrets arbeid.

d) Ved egen aktivitet og på egne initiativ arbeide for klubbens formål.

e) Skal stille på årsmøtet i Sarpsborg 08 og for øvrig skaffe seg inngående kjennskap til alle forhold som er av betydning for Fossefallet og dennes medlemmer i forhold til Sarpsborg 08.

§8. Fossefallet skal i sitt arbeid på alle plan og i alle situasjoner den opptrer i bidra til:

a) Folkelivet i Sarpsborg og andre steder Sarpsborg 08 spiller, på en slik måte at det skaper en positiv innstilling til Sarpsborg 08 og fotballmiljøet i Sarpsborg generelt.

b) Å sette farge på byen og stadion med sine drakter og effekter slik at publikum opplever det som en fest å følge både kampen og aktivitetene til medlemmene i Fossefallet.

c) Å unngå alle former for sjåvinisme, pøbelopptreden, overdreven alkoholforbruk og andre forhold som på en negativ måte kan forbindes med fotballsporten.

d) Å sørge for at spillerne på gjestende lag i Sarpsborg og deres tilhengere blir mottatt med respekt som byens og fotballklubbens gjester utenfor stadion, og som motstandere på stadion.

§9. Disse vedtektene kan endres slik:

a) Alminnelig endring av vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet.

b) Vedtak om vesentlig endring av klubbens formål slik at det kommer til uttrykk i vedtektenes punkt 1 kan skje med ¾ flertall på årsmøtet.

c) Vedtak om nedleggelse må skje med ¾ flertall på ordinært årsmøte. Disponering av klubbens midler kan da også vedtas. Kan ikke slikt vedtak gjøres etter vedtektene på grunn av at forslaget ikke er oppgitt i innkallingen tilfaller klubbens midler i sin helhet Sarpsborg 08. Er Sarpsborg 08 nedlagt skal midlene deles likt mellom SFK og FK Sparta Sarpsborg.