Reglement og sanksjoner

logo_phpBB3

Vi ønsker å gjøre alle på tribuna oppmerksom på hva man har å forholde seg til.
Dette er ikke ment som en pekefinger eller en irettesettelse men, vi ønsker å gjøre folk oppmerksom på hva vi jobber ut i fra. Hva som er reglene og hva følgene er. Dette er noe som både Fossefallet og Sarpsborg 08 er enige om. Vi håper dette vil være preventivt. Vi ønsker ikke dette for å straffe noen, men for å hindre at noe skjer.

Retningslinjer/sanksjoner

Handlinger som kan medføre bruk av sanksjoner Sanksjonsramme
Å være overstadig beruset.
 • Luftetur (gjerne med en kaffekopp)
 • Bortvisning fra arena
 • Bortvisning fra busstur
Truende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 10 kampers utestengelse
 • Inntil 10 utestengelser av busstur
Å utøve vold mot andre
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers, eller utestengelse på livstid
 • Inntil 60 utestengelser av busstur eller på livstid
Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ut på banen, såfremt det ikke er en naturlig del av en avklart TIFO
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse
 • Inntil 60 utestengelser av busstur
Grov sjikane med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 30 kampers utestengelse
 • Inntil 30 utestengelser av busstur
Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi
 • Bortvisning fra arena
 • Omplassering på arena
 • Utestengelse av busstur
Ulovlig bruk av pyroteknikk
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse
 • Inntil 20 utestengelser av busstur
Ulovlig bruk av pyroteknikk som medfører alvorlig skade på materiell eller personer
 • Fra 10 kampers utestengelse
 • Inntil 60 kampers utestengelse
 • Inntil 60 utestengelser av busstur
Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 15 kampers utestengelse
 • Inntil 15 utestengelser av busstur
Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane, såfremt det ikke er en naturlig del av en avklart TIFO
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 50 kampers utestengelse
 • Inntil 50 utestengelser av busstur
Å bryte FIFAs, UEFAs, NFFs eller lokal arrangørs lover eller regler, for eksempel stadionreglement.
 • Bortvisning fra arena

 

Å ikke overholde utestengelse
 • Inntil fordobling av det gjenværende av ilagt sanksjon

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement, busstur menes fossefallets arrangerte bussturer. Med kamper menes obligatoriske kamper for Sarpsborg 08, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt, internasjonalt samt alle typer privatkamper. Ved utestengelse av kamper gjelder også samtidig utestengelse fra fossefallets arrangerte bussturer.

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Sanksjonsvedtak kan påankes. Anke behandles av Klubbens styre.

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre sanksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som er sanksjonerbar i henhold til dette reglement skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes.

Den som ilegges sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/anke omgjøre sanksjonen.

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne skal brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis på samme type som sanksjon.

Det kan vurderes om deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for første gangs overtredelse

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltal/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge og ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktmessig/tilstrekkelig- for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde potensielt straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd.

Dersom en sanksjonerbar handling rammes av flere bestemmelser i reglement skal sanksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest sanksjonsramme. Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til sanksjonsramme/straffeutmåling.

For øvrige stadionsregler henvises det til enhver tid gjeldene stadionreglement!